כיצד
מתחילים
אלבומים
לדוגמא
מוצרים
ומחירים
מה
חדש?
שאלות
נפוצות
החשבון
שלי
דף
הבית
 

תקנון – תנאי שימוש באתרGbook.co.il

1. מבוא

 1.1      ברוך הבא ל"Gbook.co.il" בהיכנסך לאתר וטרם ביצעת פעולה כלשהי באתר ו/או שימוש בשירות או במידע מכל סוג שהוא המוצע באתר הנך מתבקש לקרוא בעיון רב, את תנאי השימוש כמפורט להלן, לרבות תכני האתר והשירותים השונים המצויים והמוצעים באמצעותו. תוכן תקנון זה מהווה את הבסיס המשפטי להתקשרות בינך לבין "Gbook".

1.2      הדומיין WWW.GBOOK.CO.IL רשום על שם יגאל ארקין וכל הזכויות בו שייכות לו בלבד. האתר מנוהל על ידי הסטודין לצילום מ.ו.ר. בע"מ.

1.3      האתר שייך ליגאל ארקין בלבד, אך מופעל על יד חברת הסטודין לצילום מ.ו.ר. בע"מ בלבד ואין לאף גוף אחר הזכות להפעילו אלא אם הורשה בכתב על ידי הבעלים.

1.4      הוראות התקנון יחולו על כל שימוש ו/או רכישה שיעשו על ידך באתר. עצם הורדת תוכנה לצורך עיצוב מוצרי דפוס מעידה על הסכמתך לקבל ולנהוג ע"פ התקנון.

1.5      "Gbook.co.il" שומרת לעצמה את הזכות לשנות חלקים בתקנון מדי פעם בפעם. הגרסה האחרונה תתפרסם באתר החברה מעת לעת, והוראותיה הן הקובעות לתאריך הרלוונטי.

1.6      תקנון זה עודכן בתאריך 1.3.2013

1.7      כל התדיינות משפטית או אחרת הנוגעת לתקנון זה ו/או לשימוש באתר ו/או למוצר ממוצריו תיעשה על פי חוקי מדינת ישראל ובירושלים בלבד.

2. כללי

2.1      כל העלאת תוכן המוגן בזכויות יוצרים - אסורה בהחלט. העלאה ושימוש של תוכן כאמור, תתאפשר רק אם למשתמש יש אישור חוקי לשימוש בתכנים האמורים. עצם העלאת תוכן כלשהו לאתר מהווה הצהרה כי הוא מורשה לעשות בו שימוש. כל המעלה תוכן לאתר מצהיר בזאת כי בעלי ומפעילי האתר אינם אחראים בשום צורה ומידה שהיא להפרה של זכויות יוצרים ו/או זכויות צד ג' מכל מין וסוג שהוא. המשתמש מצהיר כי הוא מתחייב לשאת בכל ההוצאות שתיווצרנה עקב תביעה שייתבעו המפעילים ו/או הבעלים של האתר עקב מעשיו של המשתמש, וכי הוא יעשה הכול להתגונן מפני התביעה ולשחרר את בעלי ומפעילי האתר, במידת האפשר, מהתדיינויות ,והוא מקבל על עצמו את העברת התביעה אליו.

2.2      כל העלאת תוכן בלתי חוקי מכל מין וסוג שהוא, העלול להוות עילה לתביעות אזרחיות ו/או מהווה עברה/ות פלילי/ות אסור בתכלית האיסור. אם במקרה יגיע לידיעתם של מפעילי ו/או בעלי האתר ניסיון להעלות חומר מסוג זה הוא יימחק מיד.

2.3      מפעילי האתר אינם יכולים לפקח על כל החומרים המועלים לאתר ו/או נשלחים להדפסה, אך עושים כמיטב יכולתם למחוק לאלתר תכנים שאינם עומדים בקו אחד עם המפורט בסעיפים 2.1 ו- 2.2. מפעילי האתר לא יישאו באחריות בגין כל נזק העלול לנבוע ממקרים כגון הנ"ל. מפעילי האתר שומרים לעצמם את הזכות לתבוע פיצוי/שיפוי עבור כל נזק או הליך משפטי שייגרם להם, לעובדיהם, ללקוחותיהם או לצד שלישי כלשהו בעקבות הפרת סעיף מסעיפי התקנון.

2.4      האתר שומר לעצמו את הזכות למנוע את הגישה לאתר ולבטל השתתפות של משתמשים שהתנהלותם באתר אינה תואמת את התקנון ו/או המנסים לפגוע בניהולו התקין.

2.5      באתר יכולים לעשות שימוש רק גולשים שהזדהו באופן מלא בהתאם לטופס ההצטרפות ובעלי כתובת דוא"ל תקינה. ילדים אשר אין ברשותם כרטיס אשראי יוכלו להירשם רק בליווי מבוגר אשר הוא בעל הכרטיס וירשם עבורם כבעל החשבון באתר. בעל כרטיס אשראי אשר ישלם עבור אחר, שלא יהיה מזוהה כראוי, מצהיר בזאת כי הוא לוקח על עצמו את כל חיובי המשתמש והוא יהיה אחראי כלפי בעלי ו/או מפעילי האתר בגין כל התחייבויות המשתמש לפי תקנון זה.

3. אחסון תוכן / חומר

3.1      מובהר בזאת כי אחסון חומרים ע"י האתר ללקוחותיו לא תפורש בשום מקרה כמסירת חזקה בחומר לידי האתר. החומר יישאר בבעלותו וחזקתו של הלקוח בלבד.

3.2      מפעילי האתר עושים כמיטב יכולתם להבטיח את שלמותו ובטחונו של חומר המועלה לאתר. אולם, מומלץ למשתמש לגבות כל תוכן שהועלה לאתר. האתר ו/או בעליו ו/או מפעיליו אינם ולא יהיו אחראים בשום צורה לקובץ  שניזוק, נמחק, אבד, נגנב או הושחת בכל דרך. האתר ו/או בעליו ו/או מפעיליו לא ישחזר קבצים שנפגעו ו/או נמחקו ו/או הושחתו בזמן שהיו באתר.

3.3      במקרה של אובדן חומר לפני שהופק, כך שלא יהיה ניתן לשחזרו יוחזר ללקוח מלוא הסכום אותו שילם.

3.4      תוכן שהועלה יישמר למשך הזמן הדרוש להפקתו ועד לאספקתו ללקוח, ולא מעבר לכך. מומלץ לכן לשמור גיבויים של מוצרים שהוזמנו לצורך הזמנות עתידיות.

3.5      אין האתר מתחייב לשמור את החומר שהועבר לרשותו לאחר אספקת המוצר הנדרש על כן אנו ממליצים לשמור גיבוי במחשב האישי.

4. שימוש בתוכנה

4.1       אתר "Gbook.co.il" מאפשר גישה לתכנים ושימוש חינם בתוכנה, הורדת התוכנה למחשב, מהווה אישור לקבלת כל סעיפי תקנון זה ומחייבת את המשתמש בכל סעיפיו.

4.2      תוכנת "Gbook" ניתנת להורדה חינם ומותרת לשימוש חופשי פרטי או עסקי. יחד עם זאת, חל איסור מוחלט לבצע כל שינוי בתוכנה, למזגה לתוכנה אחרת, לבצע פעולות שלReverse engineering, למכור זכויות שימוש, להפיץ תחת שם אחר, לתרגם, ו/או לבצע כל שימוש החורג מהגדרת התוכנה: כלי לעיצוב והזמנת מוצרי תמונה דרך אתר "Gbook.co.il".

4.3      הבעלות על התוכנה, הזכויות בה כולל הדוקומנטציה וזכויות היוצרים, סימני המסחר, זכויות פטנט ו/או כל נכס אחר הקשור בתוכנה ולרבות הקוד שלה הינם בבעלות החברה. הרישיון המוענק על ידי התקנון הזה מקנה לך את הזכות להשתמש בתוכנה בהתאם לתנאים של תקנון זה בלבד.

 4.4     תוכנת "Gbook" ניתנת בזאת לשימוש כפי שהיאAs is) ) .מפעילי האתר יעשו כל שביכולתם לסייע בתמיכה ובייעוץ בכל הנוגע לשימוש יעיל ומהנה בתוכנה. בעלי הזכות, ומפתחי התוכנה  בדקו אותה ואת יכולותיה, את השפעתה על מחשבים וידידותה עם תוכנות אחרות המותקנות על המחשב, ומצאו כי אין כל בעיה בשימוש בה. ואולם אם יקרה ותיגרם בעיה בלתי צפויה כלשהיא בין בגלל התקנתה של התוכנה על המחשב או בגין השימוש בה, לא יהווה הדבר עילה לכל טענה או תביעה כנגד בעלי ו/או מפעילי האתר "Gbook.co.il" מכל מין וסוג שהוא.

4.5      "Gbook.co.il" תפיץ מדי פעם בפעם עדכונים לתוכנה ללא התחייבות להודעה מראש. הגרסה המעודכנת של התוכנה תעמוד לרשותך באתר החברה. הגרסה המעודכנת תכלול בין השאר מחירון התקף ליום השימוש. המחיר שפורסם באתר בתאריך ההזמנה, הינו המחיר הקובע.

4.6      "Gbook.co.il" ו/או בעליה ו/או מפעיליה אינם אחראית לכל נזק ישיר או עקיף, לכל אבדן מידע, הכנסות או רווח ישירים או עקיפים מכל סוג שהוא שיגרמו ללקוח.

4.7      הרישיון להפעלת התוכנה אינו מוגבל בזמן, ויעמוד בתוקפו כל זמן שהאתר יופעל על ידי בעליו ו/או מפעיליו. הרישיון יפקע, והמפעילים יוכלו לבטלו לאלתר אם המשתמש לא ימלא אחר תנאי תקנון זה. עם קבלת הודעה על פקיעת רישיון השימוש בתכנה, מתחייב המשתמש להשמיד כל חומר כתוב, ואת כל ההעתקים של התוכנה כולל העתקים ששונו, אם קיימים כאלה.

4.8      תוכנת "Gbook" ניתנת בזאת למטרה אחת ויחידה – עיצוב והזמנת מוצרי תמונה מודפסים ואחרים דרך אתר "Gbook.co.il". כל שימוש אחר בתוכנה לצרכים החורגים מרישיון השימוש אסורים ללא אישור מפורש ממפעילי האתר.

5. הזמנות, מסגרת שירות

 5.1     תעריפי ספרים כפי שמופיעים בתוכנה עשויים להתעדכן מפעם לפעם, כדי להבטיח קבלת המחיר הנכון יש לוודא ביצוע עדכון תוכנה לפני ביצוע של הזמנת ספר. בכל מקרה המחירון הקובע יהיה זה המופיע באתר החברה או כפי שפורסם ע"י " “Gbook.co.ilביום בצוע ההזמנה.

 

5.2    הזמנת מוצר והעלאתם של הקבצים לשרתי החברה, אינה מהווה אישור על הכנסת ההזמנה ליצור. ההזמנה תיכנס לייצור רק לאחר שחויב כרטיס האשראי ו/או נפרע שיק ו/או הגיע התשלום בכל צורה אחרת שהיא למשרדי החברה. החברה תודיע למשתמש כי התשלום התקבל.

5.3    ביצוע רכישה ב- "Gbook.co.il" מהווה אישור להיכלל ברשימת הדיוור של "Gbook.co.il". כדי להיגרע מרשימת הדוור ניתן לפנות לדוא"ל "צור קשר" באתר.                  

5.4     מפעילי אתר "Gbook.co.il" מעמידים לרשות המשתמש מערך ייצור חדיש הכולל בקרת איכות קפדנית. מוצר שנראה פגום, יש לשלוח באריזתו המקורית לרפידוגרף בע"מ ת.ד. 53002 ירושלים 9153001, תוך 14 יום מתאריך הקבלה בצירוף חשבונית הרכישה. מוצר פגום יזוכה במלוא הסכום ששולם עבורו.

5.5     ביטול עסקאות יעשה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א- 1981 (להלן:'חוק הגנת הצרכן') לתשומת ליבך לא ניתן לבטל עסקה בעבור מוצר שיוצר לפי דרישה מיוחדת.

5.6     "Gbook.co.il" תאפשר ביטול הזמנות שתהליך ייצורן טרם החל. בקשות לביטול יש להעביר בכתב באמצעות טופס "צור קשר" באתר רק לאחר שקיבלתם אישור כי ההזמנה טרם בוצע.

5.7     המוצרים יסופקו באמצעות דואר ישראל ו/או חברת שליחויות מרגע מסירת המוצר המוגמר לאחד משני הגופים לא יהיה יותר המוצר באחריותו של האתר. אין האתר אחראי על עיכוב בייצור המוצר בשל כוח עליון או אירועים שלא בשליטתנו לרבות שביתות, עיצומים וכל בעיות במשק.

5.8       תעריפי המשלוח הינם בישראל בלבד. עבור משלוח מחוץ לגבולות המדינה יקבע מחיר באמצעות שירות הלקוחות של האתר. מספר הטלפון של שירות הלקוחות הינו 1599-500-025

5.9      "Gbook.co.il" עושה ככל יכולתה להבטיח כי המוצרים המוזמנים יגיעו ליעדם. יחד עם זאת, עלול להיווצר מצב בו משלוח לא יגיע לנמען. במצב של אבדן חבילה, תהיה "Gbook.co.il" אחראית לייצר ולשלוח מחדש את המוצרים שהוזמנו לאחר קבלת אישור אובדן מהגורם המשלח. "Gbook.co.il" אינה אחראית בכל צורה, לכל נזק ישיר או עקיף לרבות פגיעה בצנעת הפרט ו/או פרטיות העלול להיגרם למזמין כתוצאה מאובדן משלוח או מהגעתו לידי צד שלישי. במקרים בהם כוללים המוצרים שהוזמנו חומר רגיש, מומלץ לפנות למשרדינו לתיאום איסוף עצמי. "Gbook.co.il" אינה ולא תהיה אחראית למשלוחים שיאבדו עקב מתן כתובת שגויה על ידי המזמין.

5.10   נתוני המזמין וכל הקבצים שהעלה מוגנים בסיסמא ולא יהיו נגישים לאיש מלבד עובדי החברה האחראים לייצור המוצרים שהוזמנו. פרטים אישיים כולל נתוני כרטיס אשראי יאובטחו בפרוטוקול SSL 128 bit כל פרטי המזמין יישמרו ברשות מפעילי האתר ולא יימסרו לכל צד שלישי ללא הסכמה מראש של המשתמש למעט מקרים בהם תידרש לכך על פי צו של שופט.

5.11   "Gbook.co.il" מחדשת ומעשירה באופן שוטף את מגוון המוצרים המוצעים על ידה ושומרת לעצמה את הזכות לעשות שינוי במפרטים מדי פעם בפעם ללא הודעה מוקדמת. הודעה על שינויים כאלו תימסר באמצעות האתר ו/או בדואר אלקטרוני. השינויים לא יחולו על מוצרים הנמצאים בייצור אלא רק על הזמנות חדשות שיישלחו לאחר פרסום השינויים.

6. שונות

6.1     מומלץ לעשות הגהה קפדנית לפני משלוח המוצר לדפוס. ניתן לבצע הגהה על ידי אופציית תצוגה מקדימה. האתר ו/או בעליו ו/או מפעיליו לא יהיה אחראים לטעויות כתיב ו/או כתב ו/או שגיאות במיקום תמונות ו/או טקסטים ו/או עמודים. הספר יודפס כפי שהוא נשלח, מפעילי האתר לא  יבצעו כל שינוי בעימוד, ו/או בתוכן המוצר, וכן לא יבצעו הגהה כלשהי.

6.2    האתר לא יהיה אחראי לניצול לא יעיל של עמודים, שילוב תמונות באיכות ירודה, כמות עותקים מוזמנת וכדו'. לתשומת לב המשתמש, במקרה של קובץ מתחת ל-200 DPI תופיע אזהרה בצהוב או באדום ויש להתייחס אליה בהתאם.

6.3    יש לקחת בחשבון כי סטייה של עד 15% בין צבעוניות המוצר על המסך ועד 3 מ"מ במידות בין מה שנראה במחשב ובין המוצר הסופי אינן נחשבות למוצר פגום ונובעות מהבדלי צבע וגודל בין מסך המחשב להדפסה בפועל ולכן לא תוכל להוות עילה להגדרת מוצר כפגום. 

6.4    כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר, אייקונים, גרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית, סימני מסחר, סימני לוגו וכן עריכתם והצגתם של אלה הנם בבעלות בלעדית של החברה. אין להעתיק לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת בתכנים המופיעים באתר.

6.5    רישומי המחשב של החברה בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לנכונות הפעולות.

6.6     לבתי המשפט באזור ירושלים תהא הסמכות המקומית והעניינית לדון בכל מחלוקת הנוגעת לרכישת מוצר ו/או שירות באתר.            

כל האמור בתקנון זה נכתב בלשון זכר ליתר נוחיות והאמור בו מתייחס לנשים וגברים במדה שווה.

1.3.13

 
  מי אנחנו צור קשר תקנון פרטיות ואבטחה אמצעי תשלום האלבום הדיגיטלי שלי Left-Right Albums